Previous
Next

Protecció Passiva Contra Incendis

Sistemes destinats a garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns i els edificis. Inclouen la protecció de les persones davant del foc i sobretot del fum, que és especialment perillós per la seva toxicitat i pel pànic que pot provocar la pèrdua de visibilitat.

Protecció estructural

Les proteccions, com ara morters, pintures intumescents o silicats càlcics, tenen com a finalitat evitar la pèrdua d’estabilitat de les estructures metàl·liques o de formigó. Especialment quan es tracta de perfils metàl·lics, que presenten una disminució de la seva resistència mecànica quan estan en contacte amb un focus de calor amb un ràpid increment de la temperatura.

Pintures Intumescents

Plaques Ignífugues

Morters Ignífugs

Protecció de Sostres i Forjats

Els sistemes projectables aporten una alta protecció a forjats tan de formigó com mixtes de formigó i xapa, augmentant el grau de resistència al foc. Solucions que també es poden adoptar com a element per a la compartimentació.

Plaques Ingnífugues

Morters Ignífugs

Compartimentació i Particions Vidriades

Divisions i compartimentacions resistents al foc, actuant com a barrera entre aquest i els elements a protegir, i evitant la seva propagació a altres àrees. Les particions vidriades aporten una alta protecció a la vegada que permeten el pas de la llum i la visibilitat als seus dos costats.

Pintures Intumescents

Plaques Ignífugues

Vidres Intumescents

Protecció i Segellat de Conductes i Cablejat

Protecció davant la propagació del foc i el fum a través dels sistemes d’aire condicionat, i a través del segellat dels nombrosos forats i escletxes existents en les instal·lacions elèctriques, de telefonia i d’altres, presents en totes les construccions. El tractament i segellat d’aquests punts febles és extensiu a les juntes de dilatació de murs i forjats.

Plaques Ignífugues

Sistemes de Segellat