Sistemes de Protecció Passiva

Per aconseguir una adequada protecció contra el foc són necessaris mitjans tant humans com materials. La Protecció Passiva contra incendis engloba tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyades per a la prevenció d’un incendi, impedir o retardar la seva propagació, i facilitar-ne la seva extinció.

Els Sistemes de Protecció Passiva intervenen en els diferents elements del edifici, estructura, instal·lacions, compartimentació, etc., integrant-s’hi de manera permanent i precisen de molt poc manteniment.

R

Protecció Estructural

R

Conductes de Ventilació i Extracció de Fums

R

Protecció de Forjats

R

Cables Elèctrics

R

Compartimentació

R

Segellat de Conductes

R

Franges de Trobament